نگاهی متفاوت به اعداد

حقیقتی کوچک برای آنانی که می خواهند زندگی خود را 100% بسازند!!!

 اگر

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z برابر باشد با

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

(تلاش سخت) Hard work

H+A+R+D+W+O+ R+K 8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98% *

(دانش) Knowledge

 K+N+O+W+L+E+ D+G+E 11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96% *

(عشق) Love

 L+O+V+E 12+15+22+5=54%

خیلی از ما فکر میکردیم اینها مهمترین باشند مگه نه؟!!! پس چه چیز 100% را میسازد؟؟؟

(پول) Money

 M+O+N+E+Y 13+15+14+5+25= 72% *

(رهبری) Leadership

 L+E+A+D+E+R+ S+H+I+P 12+5+1+4+5+18+ 19+9+16=89% *

 پس برای رسیدن به اوج چه کنیم؟

(نگرش) Attitude

 1+20+20+9+20+ 21+4+5=100% *

اگر نگرشمان را به زندگی، گروه و کارمان عوض کنیم زندگی 100% خواهد شد. نگرش همه چیز را عوض میکند، نگرشت را عوض کن همه چیز عوض میشود...

/ 1 نظر / 8 بازدید
مریم

عالی بود